Szkolenia prowadzone przez kadrę Fundacji Autismus, z zakresu różnych zagadnień związanych z pracą z osobami z autyzmem – zarówno dziećmi, jak i dorosłymi.

Ogromną satysfakcję czerpiemy z sukcesów naszych małych podopiecznych i ich rodziców, jak również z sygnałów zwrotnych od specjalistów, z którymi mieliśmy styczność, których szkoliliśmy.

W ciągu ostatnich lat współpracowaliśmy z różnymi placówkami z całej Polski – m.in. z Warszawy, Legionowa, Olsztyna, Ostrowca Świętokrzyskiego, Zgierza.

W ofercie posiadamy szkolenia z zakresu:

 • ogólnej wiedzy na temat autyzmu
 • metod pracy z zachowaniami kontekstowo niepoprawnymi (zachowaniami trudnymi)
 • alternatywnych i wspomagających metod komunikacji

Program każdego szkolenia może być indywidualnie dostosowany do potrzeb zgłaszającej się do nas placówki.

Skorzystaj z naszej oferty, a zapewniamy że Twój zespół zdobędzie wiedzę, która pozwoli na lepszy rozwój Waszych podopiecznych.

 

Zgłoszenia: szkolenia[at]autismus[dot]pl

REGULAMIN SZKOLEŃ

DLA PLACÓWEK ZEWNĘTRZNYCH

 

ORGANIZATOR I PROWADZĄCY

 1. Organizatorem szkolenia placówka zgłaszająca się do Fundacji Autismus z prośbą o przeprowadzenie szkolenia.
 2. Prowadzącym szkolenie jest osoba (lub dwie) zatrudniona w Fundacji Autismus z siedzibą: ul. Wólczyńska 55, 01-908 Warszawa, NIP: 118 211 31 00
 3. Prowadzący posiada w swojej ofercie kilka przygotowanych szkoleń, których zakres może zostać dostosowany do potrzeb Organizatora.


SZKOLENIA

 1. Oferta Prowadzącego szkolenie zawiera: datę i miejsce, tematykę szkolenia, czas trwania, program, informacje o kosztach.
 2. Organizator ma prawo do zmiany zakresu szkolenia, po wcześniejszej konsultacji i zatwierdzeniu przez Prowadzącego.
 3. Prowadzący realizuje szkolenia w zakresie, terminach i miejscu szczegółowo omówionych z Organizatorem.
 4. Ostateczne ustalenie zakresu oraz miejsca i daty szkolenia musi nastąpić nie później, niż 21 dni kalendarzowych przed planowanym szkoleniem.
 5. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia sali szkoleniowej mieszczącej 20-25 osób wraz z wymaganym przez Prowadzącego sprzętem (informacja podana zostaje najpóźniej 21 dni kalendarzowych przed planowanym szkoleniem) oraz zapewnienia przerw kawowych dla Uczestników.

 

CENY SZKOLEŃ I WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Ceny szkoleń podane są w złotych polskich.
 2. Warunkiem przeprowadzenia szkolenia jest dokonanie całości płatności w terminie podanym na fakturze VAT, jednak nie później niż 14 dni przed planowanym szkoleniem.


 

REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA

 1. Rezygnacja ze szkolenia powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej do Prowadzących nie później niż 14 dni przed terminem szkolenia.
 2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 14 dni kalendarzowych przed datą rozpoczęcia szkolenia (liczy się data wpływu oświadczenia o rezygnacji ze szkolenia do Prowadzących) Organizatorowi przysługuje zwrot uiszczonej opłaty w całości.
 3. W przypadku otrzymania przez Prowadzących oświadczenia o rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 14 dni kalendarzowych licząc od daty rozpoczęcia szkolenia, Organizatorowi nie przysługuje zwrot zaliczki, a Prowadzący zachowują prawo do pełnego wynagrodzenia – ceny za szkolenie.


 

ZMIANY TERMINU SZKOLENIA

 1. Prowadzący zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub odwołania go z przyczyn losowych.
 2. W przypadku odwołania szkolenia przez Prowadzących, według wyboru Organizatora, Prowadzący zwrócą wpłaconą kwotę w całości lub przeprowadzą szkolenie w innym wskazanym przez siebie terminie. W przypadku zwrotu, Organizator ma obowiązek wskazać numer rachunku bankowego, na który nastąpi zwrot wynagrodzenia, ewentualnie wskazać inny sposób jego zwrotu.

 

DYPLOMY I ZAŚWIADCZENIA

 1. Organizator zobowiązuje się podać Prowadzącym za pomocą poczty elektronicznej, ostateczną listę uczestników szkolenia nie później, niż 14 dni kalendarzowych przed planowanym szkoleniem.
 2. Prowadzący wydają dyplom i/lub zaświadczenie Uczestnikom obecnym na szkoleniu.
 3. Prowadzący zastrzegają sobie prawo do niewydania dyplomu i/lub zaświadczenia Uczestnikom, którzy nie uczestniczą w całym szkoleniu.


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Uczestników są Organizatorzy.

 2. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) Organizatorzy nie przekazują, nie sprzedają i nie użyczają zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Zamawiającego (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą do celów komunikacji pomiędzy Zamawiającym a Organizatorami oraz są przetwarzane przez Organizatorów w celu informowania Uczestnika o nowych promocjach i usługach, do momentu wycofania zgody.

 3. W przypadku nie wyrażenia przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora, Uczestnik przesyła stosowną informację drogą mailową. Dane osobowe nie będą wówczas przetwarzane przez Organizatorów w celu informowania Uczestnika o nowych promocjach i usługach. 

 4. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody należy zgłosić na adres: szkolenia[at]autismus[dot]pl

 5. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi.

 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz.1176, ze zm.).

 7. Wszelkie pytania związane z ochroną danych osobowych powinny być kierowane na adres: szkolenia[at]autismus[dot]pl