Szkolenia dla rodziców i specjalistów

Szkolenie "Metody pracy nad zachowaniami trudnymi osób ze spektrum autyzmu”

Organizator: Fundacja Autismus

Termin: 12.05.2018r. (sobota)

Miejsce: Fundacja Autismus, ul. Odkryta 76, Warszawa

Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych ( 9.00- 17.00)

Cena: 180 PLN (cena obejmuje udział w szkoleniu, drobny poczęstunek oraz materiały szkoleniowe w formie papierowej).

Grupa docelowa: psychologowie, pedagodzy, logopedzi, nauczyciele, rodzice, studenci.

Program szkolenia:

1. Podstawy teoretyczne:

 • Czym są zachowania trudne? Czego nie klasyfikujemy jako zachowanie problemowe?
 • Teoria o uczeniu się a zachowania trudne, Stosowana Analiza Zachowania, Model obserwacji i analiza
 • Pozytywne podejście do zachowań trudnych

2. Model pracy nad zachowaniami trudnymi:

 • Analiza obserwacji i poszukiwanie funkcji zachowania
 • Budowanie i wybór strategii radzenia sobie z zachowaniami trudnymi
 • Analiza przypadków

3. Najczęstsze wątpliwości i pytania dotyczące zachowań trudnych

 • Warsztat

 

Zapisy: szkolenia[at]autismus[dot]pl

             887 025 777

Szkolenie "Poznaję świat poprzez zabawę"

Organizator: Fundacja Autismus

Termin: wkrótce

Miejsce: Fundacja Autismus, ul. Odkryta 76, Warszawa

Czas trwania: 6 godzin dydaktycznych ( 10.00- 16.00)

Cena:  180 PLN (cena obejmuje drobny poczęstunek, materiały szkoleniowe w formie papierowej).

Grupa docelowa: psychologowie, pedagodzy, logopedzi, nauczyciele, rodzice, studenci.

Program szkolenia:

 • Czym jest zabawa i dlaczego jest taka ważna w rozwoju dziecka?
 • Rola dorosłego partnera zabawy
 • Zabawa w edukacji przedszkolnej
 • Jak przebiega rozwój zabawy?
 • Dlaczego dziecku z autyzmem zabawa sprawia trudność?
 • Jak bawi się dziecko z autyzmem- na co zwrócić uwagę?
 • W co się bawić z dziećmi?
 • Jakie umiejętności rozwija dziecko poprzez zabawę – na podstawie przykładowych aktywności
 • Na co zwrócić uwagę organizując zabawę dla dziecka z autyzmem? – złote zasady
 • Materiały dla rodziców: masy plastyczne, literatura, odnośniki do polecanych stron internetowych

Szkolenia zewnętrzne

Szkolenie PECS® Poziom 1

Organizator: Fundacja Autismus we współpracy z PyramidConsultants of Poland

Termin: 28 -29.10.2017

Miejsce: Fundacja Autismus, ul. Odkryta 76, Warszawa

 

PECS służy do szybkiego nauczania umiejętności porozumiewania się osób, które nie posiadają funkcjonalnej mowy. PECS promuje komunikację w różnorodnych sytuacjach społecznych. Trening w PECS zaczyna się od nauki spontanicznego proszenia o pożądane rzeczy, a później przechodzi w kierunku nauki dodatkowych funkcji porozumiewania się takich, jak odpowiadanie na pytania oraz komentowanie.

Dodatkowym atrybutem PECS jest to, że wśród dzieci w wieku   przedszkolnym   z   autyzmem   i   innymi   pokrewnymi zaburzeniami notuje się duży odsetek dzieci, które nabywają niezależną mowę. Poprzez prezentację prowadzącego, przykłady z filmami video oraz dzięki okazjom do praktyki, uczestnicy dowiedzą się jak wdrażać sześć faz PECS wraz z atrybutami.

Po takim szkoleniu uczestnicy wyjdą z pełnym zrozumieniem jak skutecznie wprowadzać PECS u osób z autyzmem, innymi pochodnymi zaburzeniami rozwojowymi i/lub ograniczonymi umiejętnościami porozumiewania się.

Czego nauczysz się na szkoleniu?

 • Poznasz kluczowe komponenty do stworzenia i zaprojektowania skutecznego środowiska edukacyjnego
 • Poznasz różne strategie tworzenia wielu okazji do komunikacji
 • Poznasz zależność między PECS a tradycyjnymi metodami szkolenia w zakresie komunikacji
 • Jak wprowadzić wszystkie sześć faz PECS przy wykorzystaniu behawioralnej orientacji analitycznej
 • Kryteria przejścia z PECS do innej metody komunikacji

Szkolenia dla placówek

Szkolenia prowadzone przez kadrę Fundacji Autismus, z zakresu różnych zagadnień związanych z pracą z osobami z autyzmem – zarówno dziećmi, jak i dorosłymi.

Ogromną satysfakcję czerpiemy z sukcesów naszych małych podopiecznych i ich rodziców, jak również z sygnałów zwrotnych od specjalistów, z którymi mieliśmy styczność, których szkoliliśmy.

W ciągu ostatnich lat współpracowaliśmy z różnymi placówkami z całej Polski – m.in. z Warszawy, Legionowa, Olsztyna, Ostrowca Świętokrzyskiego, Zgierza.

W ofercie posiadamy szkolenia z zakresu:

 • ogólnej wiedzy na temat autyzmu
 • metod pracy z zachowaniami kontekstowo niepoprawnymi (zachowaniami trudnymi)
 • alternatywnych i wspomagających metod komunikacji

Program każdego szkolenia może być indywidualnie dostosowany do potrzeb zgłaszającej się do nas placówki.

Skorzystaj z naszej oferty, a zapewniamy że Twój zespół zdobędzie wiedzę, która pozwoli na lepszy rozwój Waszych podopiecznych.

Regulamin szkoleń

ORGANIZATOR

 1. Organizatorem szkolenia jest Fundacja Autismus z siedzibą: ul. Wólczyńska 55, 01-908 Warszawa, NIP: 118 211 31 00

SZKOLENIA

 1. Organizator realizuje szkolenia w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń.
 2. Oferta zawiera m.in. temat, daty i miejsce szkolenia, profil uczestnika, program, informacje o rekrutacji i kosztach szkolenia.

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

 1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest:
 • dostępność wolnych miejsc
 • zgłoszenie uczestnictwa drogą mailową lub telefoniczną w dowolnym momencie przed rozpoczęciem szkolenia oraz jednoczesne podanie niezbędnych danych uczestnika (imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres mailowy uczestnika oraz dane firmy/placówki/instytucji, na którą wystawiona będzie faktura VAT)
 • dokonanie płatności za udział w szkoleniu w kwocie widocznej w ofercie, którą otrzyma uczestnik
 1. Zgłoszenie uczestnictwa oraz dokonanie płatności za szkolenie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

CENY SZKOLEŃ I WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o udziale w szkoleniu, a także koszty posiłków (przerwy kawowe, drobny poczęstunek), zgodne z ofertą danego szkolenia.
 2. Ceny szkoleń podane są w złotych polskich.
 3. Organizatorzy nie zapewniają dojazdu ani zakwaterowania w czasie trwania szkolenia.
 4. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie całości płatności w terminie 21dni przed datą rozpoczęcia szkolenia na nr konta: 41 1750 0009 0000 0000 3093 2366
 5. Organizatorzy dopuszczają możliwość dokonania płatności na podstawie faktury pro forma lub faktury VAT, która zostanie doręczona Uczestnikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 6. Dokonując zgłoszenia Uczestnik powinien zadeklarować Organizatorom wybraną formę płatności.
 7. Podstawą wystawienia faktury VAT jest zaksięgowanie wpłaty na rachunku podanym przez Organizatorów.

REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA

 1. Rezygnacja uczestnika ze szkolenia powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej do Organizatorów nie później niż 14 dni przed terminem szkolenia.
 2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 14 dni kalendarzowych przed datą rozpoczęcia szkolenia (liczy się data wpływu oświadczenia o rezygnacji ze szkolenia do Organizatorów) Zamawiającemu przysługuje zwrot uiszczonej zaliczki w całości.
 3. W przypadku otrzymania przez Organizatorów oświadczenia o rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 14 dni kalendarzowych licząc od daty rozpoczęcia szkolenia, Zamawiającemu nie przysługuje zwrot zaliczki, a Organizatorzy zachowują prawo do pełnego wynagrodzenia – ceny za szkolenie.
 4. Nieobecność Uczestnika na szkoleniu jest równoznaczna z jego rezygnacją ze szkolenia.

ZMIANY TERMINU SZKOLENIA

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub odwołania go z przyczyn losowych.
 1. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatorów, według wyboru Zamawiającego, Organizatorzy zwrócą wpłaconą kwotę w całości lub przeprowadzą szkolenie w innym wskazanym przez siebie terminie. W przypadku rezygnacji ze szkolenia Uczestnik powinien wskazać numer rachunku bankowego, na który nastąpi zwrot wynagrodzenia, ewentualnie wskazać inny sposób jego zwrotu.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany cen i programu szkolenia, o czym poinformuje Zamawiającego przynajmniej na 3 dni naprzód przed terminem szkolenia. Zamawiający w takim wypadku może zrezygnować ze szkolenia uzyskując zwrot wpłaconej kwoty bez obowiązku pokrycia kosztów szkolenia. Zgłaszający ma prawo zmieniać osoby delegowane na szkolenie do chwili jego rozpoczęcia.

WYDAWANIE DYPLOMÓW I ZAŚWIADCZEŃ

 1. Organizatorzy wydają dyplom i/lub zaświadczenie Uczestnikom obecnym na szkoleniu.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do niewydania dyplomu i/lub zaświadczenia Uczestnikom, którzy nie uczestniczą w całym szkoleniu.

REKLAMACJE

 1. Uczestnik może dokonać reklamacji składając Organizatorom stosowne oświadczenie w formie listu poleconego najpóźniej w terminie 14 dni roboczych od daty zakończenia szkolenia.
 2. Organizator zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 21 dni od daty otrzymania pisemnej reklamacji.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Uczestników są Organizatorzy.
 2. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) Organizatorzy nie przekazują, nie sprzedają i nie użyczają zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Zamawiającego (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą do celów komunikacji pomiędzy Zamawiającym a Organizatorami oraz są przetwarzane przez Organizatorów w celu informowania Uczestnika o nowych promocjach i usługach.
 3. W przypadku nie wyrażenia przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora, Uczestnik przesyła stosowną informację drogą mailową. Dane osobowe nie będą wówczas przetwarzane przez Organizatorów w celu informowania Uczestnika o nowych promocjach i usługach.
 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz.1176, ze zm.).

OBOWIĄZYWANIE I ZMIANY REGULAMINU

 1. Uczestnik o zmianie regulaminu informowany jest za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Organizatorów szkolenia, nie krótszym niż 30 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.autismus.pl
 2. Zmiana warunków sprzedaży oferowanych usług oraz zmiana przeprowadzania akcji promocyjnych nie ma wpływu na warunki sprzedaży oferowanych usług oraz warunki akcji promocyjnych zamówień złożonych przed datą wejścia w życie zmiany.

Kontakt

Dane kontaktowe

ul.Odkryta 76
Warszawa - Białołęka

Godziny otwarcia placówki: 7:30 - 18:00

Telefon kontaktowy: 887 025 777

E-mail: szkolenia[at]autismus[dot]pl

Formularz kontaktowy