Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców oraz mając na uwadze coraz większą potrzebę dodatkowego wspierania rozwoju dzieci, uruchomiliśmy przy naszym Punkcie Przedszkolnym w pełni wyposażony gabinet terapeutyczny. Nowoczesny sprzęt oraz grupa doświadczonych i nieustannie rozwijających swoje umiejętności ekspertów dają pewność, że udzielona w ramach zajęć pomoc będzie profesjonalna i skuteczna.

Oferujemy możliwość skorzystania z wiedzy, umiejętności i porady kompetentnych i doświadczonych specjalistów. W ramach zajęć dodatkowych prowadzonych w Gabinecie Fundacji Autismus, nasi psychologowie i pedagogowie proponują udział w zajęciach indywidualnych i grupowych.

 

 

Zajęcia komunikacyjne dla dzieci i młodzieży z trudnościami w porozumiewaniu się

Są to zajęcia indywidualne, obejmujące budowanie systemu AAC, ocenę umiejętności i potrzeb komunikacyjnych, wyznaczanie celów komunikacyjnych, budowanie i wdrażanie strategii komunikacyjnych, opiekę merytoryczną dla rodziców i opiekunów.
Dla kogo:
- dzieci i młodzież niemówiąca
- dzieci i młodzież posługująca się mową w ograniczonym stopniu
Czas trwania: 1 zajęcia = 60 minut
Koszt: 90 zł /zajęcia
Prowadzący: Aneta (pedagog specjalny) i Katarzyna (psycholog) lub Anna (psycholog) i Paulina (psycholog, pedagog specjalny)

 

 

Praca w obszarze zachowań trudnych

Pakiet konsultacji ma charakter cyklicznych spotkań i działań prowadzonych w  ścisłej współpracy terapeutów z rodziną. Obejmuje wywiad, spotkanie szkoleniowe dotyczące pracy nad zachowaniem, spotkania z dzieckiem na terenie Fundacji w celu poznania mocnych stron, trudności i preferencji dziecka, przeprowadzenie obserwacji podczas zajęć oraz na terenie domu, analiza nagrań i obserwacji pod kątem wyłonienia zachowań trudnych i ich funkcji, budowanie i wdrażanie strategii zachowań trudnych w oparciu o założenia pozytywnego podejścia do zachowań trudnych, opiekę merytoryczną dla rodziców i opiekunów w zakresie wspierania w realizacji strategii we wszystkich środowiskach.
Dla kogo:
-dzieci i młodzież, przejawiająca zachowania trudne
Czas trwania: 1 spotkanie = 60 minut
Koszt: 90 zł/spotkanie
Prowadzący: Aneta (pedagog specjalny) i Katarzyna (psycholog)

 

 

Konsultacje specjalistyczne

Konsultacja ze specjalistami – psychologiem oraz pedagogiem, która może mieć charakter doradczy, diagnostyczny lub terapeutyczny. Spotkanie może dotyczyć rozwoju dziecka, jego trudności i możliwości, ewentualnego wspomagania prawidłowego rozwoju, czy też skierowania na pogłębioną diagnozę.
Dla kogo:
- rodzice mający wątpliwości dotyczące rozwoju dziecka
Czas trwania: 90 minut (wywiad oraz obserwacja dziecka)
Koszt: 140zł
Prowadzący: Kaja (psycholog) i Kinga (psycholog,logopeda)

 

 

Terapia pedagogiczna

Indywidualne zajęcia terapeutyczne z pedagogiem.
Dla kogo:
- dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi w wieku 3-6
Czas trwania: 45 minut + rozmowa z rodzicem
Koszt: 90zł/zajęcia
Prowadząca: Olga (pedagog specjalny)

 

 

 

Terapia Ręki

Grupowe zajęcia dla dzieci, u których obserwowana jest nieprawidłowa postawa ciała i trudności przy rysowaniu, malowaniu, pisaniu, pojawia niechęć do podejmowania czynności manualnych i zabaw manipulacyjnych oraz trudności z wykonywaniem czynności samoobsługowych, takich jak wiązanie butów, zapinanie guzików lub zamka, picie z kubka.
Zajęcia odbywają się w grupach maksymalnie 3-osobowych, a ćwiczenia są zawsze dobierane indywidualnie do potrzeb i sprawności każdego dziecka. Pierwsze spotkanie obejmuje wstępną ocenę potrzeb i trudności dziecka (wywiad z rodzicem), na kolejnych spotkaniach prowadzone są zajęcia docelowe. 
Dla kogo: dzieci w wieku przedszkolnym (3,5-6 lat) i wczesnoszkolnym (klasy I-III); neurotypowe, z autyzmem, zespołem Aspergera
Czas trwania: 45 minut + informacja zwrotna
Koszt: 75 zł/zajęcia
Prowadzący: Anna (psycholog, terapeuta ręki I i II stopień) i Paulina (psycholog, pedagog specjalny, terapeuta ręki I stopień)